Øvelse for katastrofeteamet til Kruse Smith AS

NISIK har kurset og øvd katastrofeteamet hos Kruse Smith AS. Tomm Kvan hos Kruse Smith AS sier om øvelsen: Kruse Smith Entrepenør AS gjennomførte en beredskapsøvelse 24. august 2010, hvor NISIK var valgt som samarbeidspartner/rådgivere. Casen/øvelsen var en ulykke på en av våre mellomstore byggeplasser. Hovedformålet var at det var først og fremst stabsoppgaver i forhold til ulykken det skulle øves på.

Hensikten med øvelsen var blant annet å teste:
– Planverk, innkalling og varslingsrutiner
– Rollefordeling i stab
– Organisering,/utrustning av stabsrom/andre rom
– Loggføring
– Sentralbordets rolle, håndtering av presse og pårørende

Øvelsen ble oppfattet som svert realistisk. Den viste oss at vi har et forbedringspotensiale i forhold til øvelsens hensikt. På bakgrunn av det som fremkom under øvelsen mener vi at øvelsen var svært nyttig, særlig med tanke på det videre arbeidet og hvilke endringer og forbedringsområder vi må prioritere i forhold til overnevnte funksjoner og gjøremål.

Vi i NISIK ser fram til fortsatt samarbeide for en tryggere hverdag.